Rząd przygotował kilka zmian dla emerytów i rencistów. Ujęto je w projekcie nowelizacji Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Mają wejść w życie już 1 stycznia 2022 roku.

Cele to oszczędności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz ujednolicenie zasad.

Co się zmieni? Wśród propozycji są zmiany dotyczące m.in.:

  • sposobu doręczania pieniędzy,
  • reguł korespondencyjnych,
  • zrównania starego i nowego systemu naliczania dla emerytów pracujących,
  • potrącania nienależnie pobranych pieniędzy,
  • zakończenia problemu tzw. emerytur czerwcowych.

Zobacz w 8 odsłonach, co warto wiedzieć o zmianach emerytalno-rentowych od nowego roku.

ZMIANY EMERYTALNO-RENTOWE 2022: SPOKOJNIE, STARE TEŻ DO RĘKI

Wiele osób dostaje świadczenie pocztą. Jest to droższe dla państwa i stwarza dwie niedogodności dla odbiorcy: jeśli kogoś zastanie listonosz, wypada dać mu tzw. resztówkę, a jeśli nie zastanie i zostawi awizo, trzeba się pofatygować na pocztę. Niemniej, dotychczasowi świadczeniobiorcy, jakkolwiek zachęcani do zakładania rachunków, będą mogli pozostać przy emeryturach czy rentach do ręki.

ZMIANY EMERYTALNO-RENTOWE 2022: NOWE TYLKO NA KONTO

Projekt zmian zakłada bezgotówkową wypłatę emerytur i rent od 1 stycznia 2022 roku dla osób, które po 31 grudnia 2021 roku uzyskają prawo do emerytury lub renty.

ZMIANY EMERYTALNO-RENTOWE 2022: WYJĄTKOWE SYTUACJE

Bezgotówkowe wypłaty nie każdemu odpowiadają – np. osobom w podeszłym wieku, które nie posługują się kartami bankowymi. Każdorazowo będą musiały po gotówkę udać się do banku. Są też osoby, którym komornik zajął w ZUS-ie część świadczenia, ale czasem zajmuje też konto. W obawie przed tym nie wszyscy chcą dostawać przelewy. Dlatego przewidziano, że w wyjątkowej sytuacji świadczenie będzie dostarczane gotówką – jednak wyłącznie za zgodą ZUS-u.

ZMIANY EMERYTALNO-RENTOWE 2022: BEZ WYSYŁANIA LISTÓW

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie będzie już wysyłał do emerytów i rencistów listów informacyjnych. Zawiadomienia dotyczące wypłat, waloryzacji świadczeń, trzynastej czy czternastej emerytury będą jedynie zamieszczane na stronie internetowej ZUS-u. Uwaga! Chodzi tylko o decyzje wydawane przez ZUS i KRUS w tzw. procesie masowym, nie indywidualnym.

ZMIANY EMERYTALNO-RENTOWE 2022: KONIEC PROBLEMU CZERWCOWEGO

Rząd zapowiada również koniec problemu z tzw. emeryturami czerwcowymi. Obecnie osoby przechodzące na emeryturę w czerwcu są pozbawione jednej waloryzacji kwartalnej, przez co świadczenie jest niższe. Od 2022 roku emerytury czerwcowe mają być wyliczane tak, jak majowe, jeśli będzie to korzystniejsze dla ubezpieczonego.

ZMIANY EMERYTALNO-RENTOWE 2022: ZRÓWNANIE ZASAD

W grę wchodzi także uchylenie preferencji dla pracujących emerytów ze „starego systemu”, dotyczącej ponownego przeliczenia emerytury korzystniejszego względem pracujących emerytów z „systemu nowego”.

ZMIANY EMERYTALNO-RENTOWE 2022: ŁATWE POTRĄCANIE NIENALEŻNYCH ŚWIADCZEŃ

Nastąpi także usprawnienie dochodzenia należności przez ZUS, m.in. poprzez możliwość bezegzekucyjnego potrącania należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń emerytalno-rentowych – przy okazji wypłat.

ZMIANY EMERYTALNO-RENTOWE 2022: NOWA ZASADA RENTOWA

Od początku 2022 roku o rentę z tytułu niezdolności do pracy będą mogły ubiegać się osoby, u których powstała ona w czasie pobierania świadczeń opiekuńczych, za które nie było obowiązku odprowadzania składek ubezpieczeniowych lub nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tego okresu. Obecnie możliwość ubiegania się o rentę jest ściśle związana z koniecznością opłacania składek, ewentualnie 18 miesięcy od ustania tego okresu.

Reach out

Find us at the office

Exel- Frazzitta street no. 61, 44925 Kingston, Norfolk Island

Give us a ring

Jovanny Boeding
+23 274 947 142
Mon - Fri, 10:00-21:00

Tell us about you