ราคาน้ำมัน

ปรับราคาเมื่อ 26 ส.ค. 2564 05:00

33.56

28.79

25.79

25.54

36.66

29.25

28.98

27.74

22.44

15.48

* เป็นราคา ณ กรุงเทพมหานคร
ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

ความมั่นคงทางด้าน
‘พลังงาน’
อย่างยั่งยืน

ทำหน้าที่ในการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ทั้งในการแสวงหา ผลิต คิดค้น จัดจำหน่าย พร้อมทั้งกระตุ้นเตือนใจ

ลูกค้าธุรกิจ

ลูกค้าทั่วไป

ช่องทางการติดต่อ

ช่องทางการติดต่อ

สร้างความมั่นคงให้ชาติและสร้างรอยยิ้มแก่สังคมไทย

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้นที่ 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Reach out

Find us at the office

Exel- Frazzitta street no. 61, 44925 Kingston, Norfolk Island

Give us a ring

Jovanny Boeding
+23 274 947 142
Mon - Fri, 10:00-21:00

Tell us about you