Vilniaus l

 • Vilniaus labdarybės draugija XIX a. pirmojoje pusėje / Maria Korybut-Marciniak. - Olsztyn : Centrum Badań Europy Wschodniej. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2011. - 140 p. : lent. - ISBN 978-83-61605-09-6.
 • Vilniaus langas / Arvydas Juozaitis. - Vilnius : Margi raštai, 1998-[2000].
  1997. – 1998. - 222 p. - ISBN 9986-09-170-5.
  1998. – 1999. - 219 p. - ISBN 9986-943-46-9.
  1999. – 2000. - 200 p. - ISBN 9986-09-222-1.
 • Vilniaus Lazdynų ilgaamžiai : leidinys skirtas Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai ir pirmajai šventei Lazdynų ilgaamžiai. - Vilnius : Lazdynų bendruomenės klubas Lazdynų senjorai, 2011. - 96 p. : iliustr., nat., portr.
 • Vilniaus Lazdynų mamos, močiutės : pirmasis leidinys, skirtas Motinos dienai paminėti, 2013-2014 metai. - Vilnius : Lazdynų bendruomenės klubas Lazdynų senjorai, 2014. - 120 p. : iliustr., nat., portr.
 • Vilniaus legenda / legendą papasakojo Dainius Juozėnas. - Vilnius : Alma littera, 2007. - [30] p. : iliustr. - ISBN 978-9955-24-663-3.
 • Vilniaus legendos = Die Sagen von Vilnius / dailininkas ir sudarytojas Bronius Leonavičius. - Vilnius, 2005. - 46, 51 p. : iliustr. - ISBN 9986767164.
 • Vilniaus legendos = The Vilnius legends. - Vilnius, 2005. - Aplanke 2 knygos ir 14 plakatų.
 • Vilniaus legendos ; Pasakos / Antanas Ramonas. - Vilnius : Lietus, [2001]. - 96 p. : iliustr. - ISBN 9986-431-68-9.
 • Vilniaus legendos. Siaubūnas. Lizdeika. Geležinis vilkas. Vilniaus įkūrimas [Grafika] = The Vilnius legends. The monster. Lizdeika. The Iron Wolf. The foundation of Vilnius. - Vilnius : Daigai, 2005. - 1 apl. (14 atsk. iliustr. lap.) + 2 kn. (46, 51 p. : iliustr.).
 • Vilniaus legendos / Vilniaus legendas yra užrašę lietuvių bei lenkų menininkai ir mokslininkai Albert Wijuk Kojałowicz, Josef Ignacy Kraszewski, Vytautas Misevičius, Teodor Narbutt, Genrikas Songinas, Maciej Stryjkowski, Juozas Tumas Vaižgantas, Wladysław Zahorski. - Vilnius, 2003. - 157 p. : iliustr. - ISBN 9986-500-29-X.
 • Vilniaus legendos : Vilniaus legendas yra užrašę lietuvių bei lenkų menininkai ir mokslininkai / sudarė Stasys Lipskis. - Vilnius : Žuvėdra, 1998. - 157 p. : iliustr. - ISBN 9986-500-29-X.
 • Vilniaus Lenino ordino atraminis parodomasis namų statybos kombinatas : informacinis leidinys. - 1983. - 29 p.
 • Vilniaus liepsna : leidinys skiriamas dar tebevargstančio lenkų okupacijoje mūsų Vilniaus krašto reikalams / redaktorius-leidėjas Vladas Gaižutis. - Kaunas, 1930. - 48 p. : iliustr.
 • Vilniaus lietuvaičių-tarnaičių šv. Mikalojaus bendrijos sąlygos. - [Vilnius : Vilniaus lietuvaičių-tarnaičių Šv. Mikalojaus bendrija], 1909. - 9 p., [1] iliustr. lap. : vinj.
 • Vilniaus lietuvių dviklasė mokykla, 1907-1917 / [Antanas Vileišis]. - Vilnius : [„Lietuvos aido“ redakcija], 1917. - 16 p.
 • Vilniaus lietuvių gimnazija : 10-ties metų sukaktuvėms paminėti. - [Vilnius], 1925. - 55 p. : iliustr., portr.
 • Vilniaus lietuvių „Kultūros“ švietimo draugijos įstatai = Statut litewskiego towarzystwa oświatowego „Kultura“ w Wilnie. - Vilnius : [Vilniaus lietuvių „Kultūros“ švietimo draugija], 1929. - 7, 8 p.
 • Vilniaus lietuvių literatūra, 1920-1940 / Alma Lapinskienė. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008. - 245 p., [10] iliustr. lap. - ISBN 978-9955-698-82-1.
 • Vilniaus lietuvių namai. - [Vilnius] : [Versus aureus], [2015]. - 68 p. : iliustr. - ISBN 978-9955-34-583-1.
 • Vilniaus lietuvių sanitarinės pagelbos draugijos statutas : [Vilniaus vaivados patvirtintas 1930 metais rugpjūčio 31 dieną Nr. V. 528/30]. - Vilnius : [Lietuvių sanitarinės pagalbos draugija], 1930. - 13 p.
 • Vilniaus lietuvių spauda : 1919-1928 / Vytautas Steponaitis. - Kaunas : Vilniui vaduoti sąjungos leidinys, 1931. - 139 p.
 • Vilniaus lietuvių susišelpimo draugijos apyskaitos už 1909 – 1910 metus. - Vilnius, 1912. - 13 p.
 • Vilniaus lietuvių šelpimos draugijos įstatai. - [Vilnius] : [Vilniaus lietuvių savitarpinės pašalpos draugija], 1911. - 14 p.
 • Vilniaus lietuvių šelpimos draugovės įstatymai. - [Vilnius] : [Vilniaus lietuvių savitarpinės pašalpos draugija], 1904. - 20 p.
 • Vilniaus lietuvių šelpimos draugovės veikimo 1904 metuose apyskaita = Отчетъ о дьятельности Виленскаго общества взаимнаго вспоможенiя литовцевъ за 1904 годъ / [parengė Antanas Vileišis]. - [Vilnius : Vilniaus lietuvių savitarpinės pašalpos draugija], 1905. - 9 p.
 • Vilniaus literatūrų kontrapunktai : ankstyvasis modernizmas, 1904-1915 : monografija / Mindaugas Kvietkauskas. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007. - 391 p. - Lietuvos tūkstantmečio programos leidinys. - ISBN 9986-39-467-8.
 • Vilniaus lokomotyvų depo, 1884-1984. - Vilnius, 1984. - 12 p.
 • Vilniaus m. XXVIII moksleivių spartakiados nuostatai : patv…1973 m. rugsėjo 1 d. -[Vilnius, 1973]. - 15 p.
 • Vilniaus m. centro urbanistinės plėtojimo problemos ir jų sprendimo būdai : konferencijos tezės, 1989 m. kovo 17-18 d.d. - Vilnius, 1989. - 93 p. : lent.
 • Vilniaus m. Darbo žmonių deputatų tarybos nuolatinės butų ūkio komisijos 1972 m. gegužės 10 d. pravestos konferencijos Vilniaus senamiesčio rekonstrukcijos pagreitinimo ir pagerinimo klausimais rekomendacijos. - Vilnius, 1972. - 8 p.
 • Vilniaus m. Lenino rajono draugiškųjų teismų mokymo planas 1971/72 m. m. - Vilnius, [1971]. - 17 p.
 • Vilniaus m. prekybos organizacijų valdybos finansinės-ūkinės veiklos rodikliai už 1988 m. / Vilniaus m. LDT VK. Prekybos organizacijų valdyba. - Vilnius : Vilniaus m. prekybos organizacijų v-ba, 1989. - 53 p. : lent.
 • Vilniaus Madona : romanas / Gina Viliūnė. - Vilnius : Alma littera, 2017. - 247 p. - ISBN 978-609-01-1517-6.
 • Vilniaus Madona : romanas / Gina Viliūnė. - Vilnius : Alma littera, 2015. - 247 p. - ISBN 978-609-01-1517-6.
 • Vilniaus Madona : romanas / Gina Viliūnė. - Vilnius : Alma littera, 2014. - 247 p. - ISBN 978-609-01-1517-6.
 • Vilniaus maldos namai / [sudarė T. Teseckas]. - Vilnius : UAB Pozicija, 1991. - 16 p. : iliustr., žml.
 • Vilniaus maldos namai / Vytautas Šiaudinis. - Vilnius : Diemedis, 2001. - 159 p. : iliustr. - ISBN 9986-23-097-7.
 • Vilniaus mažasis teatras : [reklaminis leidinys]. - Vilnius : VĮSS, 1992. - 24 p. : iliustr.
 • Vilniaus mediciniškųjų įstaigų apžvalga / T. Goldbergas. - [Kaunas, 1939]. - 10 p.
 • Vilniaus medicinos draugija (1805-1998) : straipsnių rinkinys. - Vilnius : UAB Gamta, 1999. - 229 p. : iliustr. - ISBN 9986-444-77-2.
 • Vilniaus medicinos draugija ir jos kova su infekcinėmis ligomis (1805-1939) : mokomoji knygelė studentams / Vitalija Janina Miežutavičiūtė. - Vilnius : VU l-kla, 2001. - 48 p. - ISBN 9986-19-403-2.
 • Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos Venclovų namai-muziejus = The Directorate of Vilnius Memorial Museums. Venclovas House-Museum : [informacinis leidinys]. - [Vilnius : Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, 2008]. - 1 lankstinys (6 p.) : iliustr.
 • Vilniaus menas / Mikalojus Vorobjovas. - 2-asis patais. leid. - Vilnius : Vilniaus dailės akad. l-kla, 1997. - 95 p., 38 iliustr. lap.
 • Vilniaus menas / Mikalojus Vorobjovas. - Kaunas, 1940. - 71 p., 80 iliustr. lap.
 • Vilniaus menininkų Plekšnės klubo dailininkų katalogas. - Vilnius : [Vilniaus menininkų Plekšnės klubas, 2002]-
  2002. - [2002]. - 54 p. : iliuistr. - ISBN 9986-9176-4-6.
  2003. - 2003. - 46 p., įsk. virš. : iliustr. - ISBN 9986-9176-8-9.
  2004. - 2004. - 44 p. : iliustr. - ISBN 9955-615-01-X.
  2005. - 2006. - 44 p. : iliustr. - ISBN 9955-615-03-6.
  2006. - 2007. - 35, [4] p., įsk. virš. : iliustr. - ISBN 978-9955-615-06-4.
  2007. - 2008. - 47, [3] p. : iliustr., portr. - ISBN 978-9955-615-10-1.
  2010. - 2010. - 37, [4] p., įsk. virš. : iliustr. - ISBN 978-9955-615-12-5.
  2011. - [2011]. - 43, [6] p., įsk. virš. : iliustr. - ISBN 978-9955-615-15-6.
 • Vilniaus meno mokykla (1793-1831) : jos istorija, profesoriai ir mokiniai / Paulius Galaunė. - Kaunas : L.U. Humanitarinių mokslų fakulteto leidinys, 1928. - 130 p., [45] iliustr., portr. lap.
 • Vilniaus meno mokykla ir jos tradicijos = Vilnius art school and its traditions. - [Vilnius] : Vilniaus dailės akademijos l-kla, 1996. - 1 lankstinys (4 p.) : iliustr.
 • Vilniaus meno paminklai : su 70 paveikslų pagal J. Bulhako ir kitų fotografijas / Jonas Grinius. - 2-asis patais. leid. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų l-kla, 1994. - 112 p., 32 iliustr. lap. - ISBN 5-420-01082-8.
 • Vilniaus meno paminklai : su 70 paveikslų pagal J. Bulhako ir kitų fotografijas / Jonas Grinius. - Kaunas, 1940. - 132 p., 32 iliustr. lap.
 • Vilniaus miestas ir apskritis : telefonų knyga : [informaciniai puslapiai, valdžios institucijos, gydymo įstaigos, įmonės pagal veiklos rūšį, abėcėlinis įmonių sąrašas, gyventojų telefonai] / Lietuvos telekomas. - 1999-. - Kaunas : UAB Lintel, 1999-.
 • Vilniaus miestas ir miestiečiai 1636 m.: namai, gyventojai, svečiai / Mindaugas Paknys. - Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006. - 318 p., [8] iliustr. lap. - Lietuvos tūkstantmečio programos leidinys. - ISBN 9955-624-71-X.
 • Vilniaus miestiečiai ir miestų kultūra XVII-XVIII amžiuose / Stasys Samalavičius. - Vilnius : Edukologija, 2013. - 235 p. : iliustr., faks. - ISBN 978-9955-20-886-0.
 • Vilniaus miestiečių išsimokslinimas XVII-XVIII a. : mokslo daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, istorija (05 H) / Violeta Pansevič ; Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas. - Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2017. - 284 p. : lent. - ISBN 978-609-467-281-1.
 • Vilniaus miestiečių valdantysis elitas XVII a. antrojoje pusėje (1662-1702 m.) [Rankraštis]: daktaro disertacijos santrauka : humanitariniai mokslai, istorija (05 H) / Aivas Ragauskas ; Lietuvos istorijos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas. - Vilnius : LII l-kla, 1999. - 29 p.
 • Vilniaus miesto 1 pionierių žaidynių nuostatai. - Vilnius, 1975. - 12 p.
 • Vilniaus miesto 1956 metų dainų šventės dainos. - Vilnius, 1956. - 23 p.
 • Vilniaus miesto 1976-1980 m. socialinio ekonominio vystymo kompleksinis planas. - Vilnius, 1978. - 170 p. : lent.
 • Vilniaus miesto 2002-2011 metų strateginis planas : patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. 607. - Vilnius, 2003. - 156 p. : iliustr. - ISBN 9955-9599-0-8.
 • Vilniaus miesto 2010-2020 metų strateginis planas : patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 1-1778. - [Vilnius], 2010. - 116 p. : iliustr., diagr., žml. - ISBN 978-609-95256-0-0.
 • Vilniaus miesto ambulatorinės sveikatos priežiūros modelio vertinimas: būklės-prieinamumo-kokybės parametrai : daktaro disertacijos santrauka : biomedicinos mokslai, visuomenės sveikata (10B) / Jonas Kairys ; Vilniaus universitetas. - Vilnius : [Vilniaus universitetas], 2002. - 37 p.
 • Vilniaus miesto aplinkos apsaugos politika = Environmental policy of Vilnius City. - Kaunas, 2005. - 16 p. : iliustr. - ISBN 9955-575-82-4.
 • Vilniaus miesto bažnyčios, cerkvės, koplyčios ir kiti maldos namai : [albumas] / V. Šiaudinis. - Vilnius, 1999. - [86] lap. portr. lap., [62] iliustr. lap. : spalv. nuotr.
 • Vilniaus miesto bendrasis planas : patvirtintas Vilniaus miesto tarybos 1998 m. gruodžio 18 d. sprendimu nr. 292 : užregistruotas teritorijų planavimo dokumentų registre nr. 301. - Vilnius, 1999. - 79 p. : iliustr., žml. - ISBN 9986-508-97-5.
 • Vilniaus miesto darbo veteranų klubas. - Vilnius, 1984. - 13 p.
 • Vilniaus miesto Darbo Žmonių Deputatų Tarybos ir jos vykdomojo komiteto svarbesnių sprendimų rinkinys. - Vilnius, 1973. - 64 p.
 • Vilniaus miesto Darbo žmonių deputatų tarybos ir jos vykdomojo komiteto svarbesnių sprendimų rinkinys. - Vilnius, 1967. - 75 p.
 • Vilniaus miesto darbo žmonių deputatų Tarybos ir jo Vykdomojo komiteto svarbesnių sprendimų rinkinys. - Vilnius, 1959. - 298 p.
 • Vilniaus miesto darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas ir Lietuvos komunistų partijos Vilniaus miesto komiteto biuras : nutarimas1957 m. kovo 22 d. nr. 79 dėl tolesnio Vilniaus miesto sanitarinės būklės pagerinimo. - Vilnius, 1957. - 32 p.
 • Vilniaus miesto darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto svarbesnių sprendimų rinkinys darbo organizavimo ir raštvedybos klausimais / Vilniaus miesto Darbo žmonių deputatų tarybos Vykdomasis komitetas. - Vilnius, 1972. - 47 p.
 • Vilniaus miesto darbo žmonių socialistiniai įsipareigojimai 1969 metams. - Vilnius, 1969. - 23 p.
 • Vilniaus miesto darbo žmonių socialistiniai įsipereigojimai TSKP XXIV suvažiavimo garbei ir 1971 metams. - Vilnius, 1971. - 19 p.
 • Vilniaus miesto folkloro ansambliai = Folklore groups of Vilnius city. - Vilnius, 2012. - 119 p. : iliustr. - ISBN 978-609-420-262-9.
 • Vilniaus miesto gatvių sąrašas = Spis ulic miasta Wilna. - [Vilnius, 1941]. - 15 p.
 • Vilniaus miesto gatvių sąrašas = Spis ulic miasta Wilna. - [Vilnius, 1940]. - 15 p.
 • Vilniaus miesto gatvių sąrašas = Spis ulic miasta Wilna. - [Vilnius, 1939]. - 15 p.
 • Vilniaus miesto geografija : laisvai pasirenkamo kurso programa (išplėstinis variantas) / Algirdas Stanaitis. - Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008. - 15 p. - (Metodinės priemonės). - ISBN 978-9955-20-350-6.
 • Vilniaus miesto geografija : mokymo priemonė. - Vilnius, 1965. - 87 p. : iliustr.
 • Vilniaus miesto gynybinė siena = The defensive wall of Vilnius : leidinys skirtas Vilniaus gynybinės sienos 500-mečiui. - Pakart. leid. - [Vilnius], 2006. - 1 lankstinys (8 p.) : iliustr. - ISBN 9955-664-04-5.
 • Vilniaus miesto gynybinė siena = The defensive wall of Vilnius : leidinys skirtas Vilniaus gynybinės sienos 500-mečiui. - [Vilnius : Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra, 2003]. - 1 lankstinys (8 p.) : iliustr.
 • Vilniaus miesto gynybinė siena / Irena Jučienė, Vytautas Levandauskas. - Vilnius : Mintis, 1979. - 61 p. : iliustr. - (Sąjunginės reikšmės architektūros paminklai Lietuvos TSR).
 • Vilniaus miesto gyventojų telefonai. - Vilnius : Pozicija : Vilniaus valst. telefono tinklas, 1994. - 569 p. - ISBN 9986-9004-09.
 • Vilniaus miesto ir Nemenčinės rajono mokyklų jungtinio jaunųjų turistų sąskrydžio programa. - [S.l.], 1962. - 15p.
 • Vilniaus miesto istorija / Mykolas Balinskis. - Vilnius : Mintis, 2007. - XVI, 475 p. : faks. - Lietuvos tūkstantmečio programos leidinys. - ISBN 978-5-417-00907-5.
 • Vilniaus miesto istorija : individualioji programa / [parengė Eugenijus Manelis, Romualdas Samavičius]. - Vilnius, 1999. - 42 p.
 • Vilniaus miesto istorija : nuo seniausių laikų iki Spalio revoliucijos : [monografija]. - Vilnius : Mintis, 1968. - 394 p., [66] iliustr., faks., herbų, portr. lap. : iliustr., žml.
 • Vilniaus miesto istorija nuo Spalio revoliucijos iki dabartinių dienų. - Vilnius : Mintis, 1972. - 331 p., [44] iliustr. lap. : iliustr.
 • Vilniaus miesto istorijos dokumentai : Vilniaus miesto istorijos skaitinių chrestomatija : mokymo priemonė / sudarė Eugenijus Manelis, Romaldas Samavičius. - Vilnius, 2003. - 674 p. - ISBN 9955-490-16-0.
 • Vilniaus miesto istorijos ir kultūros paminklai : [informacinis leidinys]. - Vilnius : LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugija. Vilniaus miesto skyrius, 1987. - [28] p. : iliustr.
 • Vilniaus miesto istorijos skaitiniai : mokymo priemonė / sudarė Eugenijus Manelis, Romaldas Samavičius. - Vilnius, 2001. - 938 p. : iliustr., faks. - ISBN 9955-490-03-9.
 • Vilniaus miesto įkūrimo klausimu / J. Jurginis. - Vilnius, 1959. - [11] p.
 • Vilniaus miesto įstaigų, organizacijų ir įmonių sąrašas, su nurodytais telegrafo mazgais, pristatančiais telegramas. - Vilnius, 1968. - 26, 29 p.
 • Vilniaus miesto katalikiškoji dalis XIV-XVI amžiaus pradžioje : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, istorija (05 H)/ Irma Kaplūnaitė ; Klaipėdos universitetas. - Klaipėda, 2015. - 185 p. : iliustr., diagr., lent.
 • Vilniaus miesto klinikinė ligoninė = Вильнюсская клиническая больница : informacinis leidinys. - Vilnius : EMKB, 1979. - 16 p. : iliustr.
 • Vilniaus miesto komjaunimo konferencijos delegatui : [dainos]. - Vilnius : [s.n.], [1957]. - 46 p.
 • Vilniaus miesto kraštovaizdis, gamtos paminklai ir jų apsauga : medžiaga lektoriui / Česlovas Kudaba. - 1983. - 24 p.
 • Vilniaus miesto kultūra ir kasdienybė XVII-XVIII amžiuose / Stasys Samalavičius. - Vilnius : Edukologija, 2011. - 511 p. : iliustr. - ISBN 978-9955-20-723-8.
 • Vilniaus miesto legendos : [komiksai] / Ula Šimulynaitė. - [Vilnius] : Šv. Jono gatvės galerija, 2016. - 1 epub failas (82 p.) : spalv. iliustr. - ISBN 978-609-95913-0-8. - Prieiga per internetą: http://eia.libis.lt/show.php?item=vilniaus_miesto_lege
 • Vilniaus miesto legendos : [komiksai] / Ula Šimulynaitė. - Vilnius : Šv. Jono gatvės galerija, [2015]. - 87p. : iliustr. - ISBN 978-609-8106-05-3.
 • Vilniaus miesto Lenino rajono vaikų klubų darbo su sunkiai auklėjamaisiais vaikais patirtis. - [Vilnius, 1975]. - 4 p.
 • Vilniaus miesto Liaudies deputatų taryba, 1918-1978. - Vilnius, 1987. - 149 p., [4] iliustr. lap.
 • Vilniaus miesto Liaudies deputatų taryba : [informacinis leidinys]. - Vilnius, 1983. - 63 p.
 • Vilniaus miesto liaudies deputatų tarybos ir jos vykdomojo komiteto svarbesnių sprendimų rinkinys. - Vilnius, 1982. - 68 p.
 • Vilniaus miesto Liaudies deputatų tarybos reglamentas : patv.: … 1983 m. birželio 10 d. - Vilnius, 1983. - 87 p.
 • Vilniaus miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto svarbesnių sprendimų rinkinys darbo organizavimo ir vykdymo kontrolės klausimais. - Vilnius, 1982. - 109 p.
 • Vilniaus miesto liaudies švietimo skyriaus ir miesto komjaunimo komiteto užklasinio-užmokyklinio darbo 1974-1975 m. m. planas. - Vilnius, 1974. - 76 p.
 • Vilniaus miesto liaudies švietimo skyriaus ir miesto komjaunimo komiteto užklasinio-užmokyklinio darbo 1973-1974 m. m. planas. - Vilnius, 1973. - 121 p.
 • Vilniaus miesto Liaudies švietimo skyriaus ir miesto komjaunimo komiteto užklasinio-užmokyklinio darbo 1970/71 m. m. planas. - Vilnius, 1970. - 43 p.
 • Vilniaus miesto liaudies ūkis : stat. rinkinys be Naujosios Vilnios raj. - Vilnius, 1958. - 213 p.
 • Vilniaus miesto medinės architektūros paveldo apsaugos strategija = The Vilnius city wooden architectural heritage protection strategy. - [Vilnius], 2006. - 23 p. : iliustr., žml. - ISBN 978-9955-664-05-5.
 • Vilniaus miesto medinių statinių tvarkymas. - [Vilnius], 2006. - 31 p. : iliustr. - ISBN 978-9955-664-06-2.
 • Vilniaus miesto namų savininkui. „Butų mokesčio įstatymas (Vyr. žin. 489 ir 691) įpareigoja namų savininkus teikti Miesto savivaldybei žinias apie butų šeimininkų pasikeitimus …“. - [Vilnius], 1940. - [4] p.
 • Vilniaus miesto nuotekų dumblo panaudojimas sunaikintoms žemėms rekultivuoti ir tręšti. - Vilnius : Lietuvos hidrobiologų d-ja, 1997. - 318 p. : brėž. - ISBN 9986-842-02-6.
 • Vilniaus miesto nuotėkų valyklos dumblo ekologinis įvertinimas = Ecological assessment of sludge from Vilnius waste water treatment plant / I. Eitminavičiūtė, Z. Bagdanavičienė, V. Kisielis, D. Janeliauskienė. - Vilnius, 2001. - 99 p. : iliustr. - ISBN 9986-820-16-2.
 • Vilniaus miesto pagrindiniai 1989 metų gyventojų surašymo duomenys. - Vilnius, 1990. - 80 p.
 • Vilniaus miesto partinių ir tarybinių įstaigų telefonų sarašas. - Vilnius, 1986. - 116 p.
 • Vilniaus miesto partinių ir tarybinių įstaigų telefonų sąrašas. - Vilnius, 1975. - 89 p.
 • Vilniaus miesto planai. - Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, [2016]. - 430 p. : iliustr., faks. - ISBN 978-609-8039-96-2.
 • Vilniaus miesto planas. - 1940. - 8 p., 1 žml. lap.
 • Vilniaus miesto plėtra XIV a. - XVII a. pirmojoje pusėje (archeologinių tyrinėjimų duomenimis) [Rankraštis] : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, istorija (05 H) / Kęstutis Katalynas. - Vilnius, 2005. - 140 lap., [7] žml. lap. - Tekstas vienoje lapo pusėje.
 • Vilniaus miesto saugomos teritorijos. - Vilnius : Vilniaus universiteto Ekologijos institutas, 2009. - 32 p. : iliustr., žml. - ISBN 978-9986-443-49-0.
 • Vilniaus miesto savitumai = Individuality of Vilnius city : [mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys / sudarytojas Algimantas Mačiulis]. - Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006. - 111 p. : iliustr. - (Acta Academiae Artium Vilnensis = Vilniaus dailės akademijos darbai ; 40). - ISBN 9955-624-55-8.
 • Vilniaus miesto savivalda ir rotušė = Vilnius City Self-Government and the Town Hall = Самоуправление и ратуша города Вильнюс = Samorząd i Ratusz miasta Wilno : [informacinis leidinys]. - [Vilnius, 2010]. - 1 lankstinys (8 p.) : iliustr. - ISBN 978-9955-664-08-6.
 • Vilniaus miesto savivaldybės 2002-2004 metų veiklos strateginio plano apžvalga. - Vilnius, 2002. - 47 p. : iliustr., portr. - ISBN 9955-9536-0-8
 • Vilniaus miesto savivaldybės gyventojai ir būstai : [Lietuvos Respublikos gyventojų ir būstų 2001 m. visuotinio surašymo rezultatai]. - Vilnius, 2004. - 127 p. - ISBN 9955-588-78-0.
 • Vilniaus miesto savivaldybės muziejai / Kultūros ir meno skyrius. - Vilnius, 1997. - 1 lankstinys (12 p.) : iliustr.
 • Vilniaus miesto savivaldybės sanitarinė knygelė Nr. …. - [Vilnius, 1940]. - 15 lap. : blank.
 • Vilniaus miesto savivaldybės taisyklės : 1. Miesto savivaldybės biudžetui, atsiskaitymams ir sąskaitybai vykdyti; 2. Nekilnojamam ir kilnojamam turtui ir jo atskaitomybei tvarkyti. - Vilnius, 1940. - 63 p.
 • Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011-2015 metų ataskaita vilniečiams : Vilniaus meras A. Zuokas. - [Vilnius, 2015]. - 52 p. : iliustr., diagr., portr., žml.
 • Vilniaus miesto savivaldybės tarybos ataskaita vilniečiams : 2013 m. balandis - 2014 m. balandis. - [Vilnius, 2014]. - 82 p. : iliustr., diagr., portr., žml.
 • Vilniaus miesto savivaldybės tarybos ataskaita vilniečiams, 2006 m. - [Vilnius, 2007]. - 56 p. : iliustr., žml.
 • Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas iki 2015 metų : patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519 Rg. Nr. 010011001881 Vilniaus miesto savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų registre. - [Vilnius, 2009]. - 132 p. : iliustr. + 1 plano lap. - ISBN 978-9955-9599-2-2.
 • Vilniaus miesto sportininko žinynas : 1958 metų. - Vilnius, 1958. - 303 p.
 • Vilniaus miesto sportinių-masinių priemonių kalendorius : 1966 m. - Vilnius, [1966]. - [26] p.
 • Vilniaus miesto sportinių varžybų vieningas kalendorinis planas 1962 m. - [Vilnius, 1962]. - 32 p.
 • Vilniaus miesto šeštoji klinikinė ligoninė : informacinis-reklaminis leidinys. - Vilnius, 1988. - 35 p. - ISBN 5-420-00436-4.
 • Vilniaus miesto Tarybos bei miesto Valdybos vadovaujančiųjų darbuotojų telefonų sąrašas (1992 m. sausio 10 d.). - Vilnius, 1992. - 39 p.
 • Vilniaus miesto teatras: egzistencinių pokyčių keliu, 1785-1915 / Vida Bakutytė. - Vilnius, 2011. - 527 p. : iliustr. - ISBN 978-9955-868-35-4.
 • Vilniaus miesto telefono abonentų sąrašas : 1949 m. - Vilnius, 1949. - 128 p.
 • Vilniaus miesto telefono tinklo abonentų sąrašas : Vilnius71. - Vilnius, 1971. - 495 p.
 • Vilniaus miesto telefono tinklo abonentų sąrašas. - Vilnius : [s.n.], 1979-1980. - 2 t.
  [T. 1]: Įstaigų, įmonių ir organizacijų telefonai. - 1979. - 287 p.
  [T. 2]: Butų telefonai. - 1980. - 667 p.
 • Vilniaus miesto tvarkymo ir švaros taisyklės ; Gyvūnų auginimo ir laikymo Vilniaus mieste taisyklės. - Vilnius : Miesto ūkio sk., 1999. - 32 p. - ISBN 9986-23-064-0.
 • Vilniaus miesto universitetinė ligoninė. - Vilnius : UAB Medikų žinių l-kla, 1998. - 69 p. : iliustr.
 • Vilniaus miesto vaikų klubų prie namų valdybų turistinio sąskrydžio Taika ir draugystė nuostatai. - [Vilnius, 1974]. - 11 p.
 • Vilniaus miesto vaikų mityba : leidinys skirtas ugdymo įstaigų bendruomenei, visuomenės sveikatos priežiūros specialistams, dietistams, valgyklų darbuotojams. - Vilnius, 2007. - 39 p. - ISBN 978-9955-832-05-8.
 • Vilniaus miesto valdantysis elitas : XVII a. antrojoje pusėje (1662-1702 m.) / Aivas Ragauskas. - Vilnius : Diemedis, 2002. - 478 p. : faks. - ISBN 9986-23-098-5.
 • Vilniaus miesto vandentiekio ir kanalizacijos naudojimo taisyklės. - Vilnius, 1953. - 51 p.
 • Vilniaus miesto veterinarijos ir sanitarijos stotis. - Vilnius : UAB Viltis, [2000]. - 32 p. : iliustr. - ISBN 9986-454-43-3.
 • Vilniaus miesto vizualinio identiteto apsauga ir plėtros principai / Z.J. Daunora, S. Kirvaitienė, A. Vyšniūnas. - Vilnius : Technika, 2004. - 152 p. : iliustr., schem. - ISBN 9986-05-802-3.
 • Vilniaus miesto vykdomojo komiteto posėdžių protokolai 1940-1941 m.. - Vilnius : Pergalė, 1975. - 137 p.
 • Vilniaus miesto vykdomojo komiteto privalomas nutarimas Nr. 4 apie valstybinių prekybos ir pramonės įmonių, įstaigų, mokslo įstaigų, nacionalizuotų ir privačių namų ir visuomeninių organizacijų vadovybių pareigas miesto priešlėktuvinės apsaugos srityje : Vilnius, 1941 m. sausio mėn. 29 d. - [Vilnius] : Vilniaus miesto vykdomasis komitetas, [1941]. - 8 p.
 • Vilniaus miesto vykdomojo komiteto Vietinės pramonės valdybos buitinio aptarnavimo, įmonių informacinis žinynas. - Vilnius, 1962. - 112 p.
 • Vilniaus miesto vyriausybinės automatinės telefono stoties abonentų sąrašas ; Kauno miesto C pastotės telefono abonentų sąrašas : 1966 vasario 1 d. - [S.l.], 1966. - 1 lankstinys (8 p.).
 • Vilniaus miesto Vyriausybinės automatinės telefono stoties abonentų sąrašas. - Vilnius, 1961. - 1 lap.
 • Vilniaus miesto žali bromai : [reprodukcijos] / Rimtas Tarabilda. - Vilnius : Vaga, 1968. - 14 iliustr. lap. aplanke : iliustr.
 • Vilniaus milicijos skrajojamieji būriai. - [S.l.], [s.a.]. - 4 p.
 • Vilniaus miškų ūkio darbo patyrimas / M. Zamiatina. - 1957. - 14 p.
 • Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija / sudarytojos Aurelija Levulytė-Markevičienė, Aurelija Liubartienė, Bronislava Tuskenienė, Judita Uogintaitė. - Avižieniai, Vilniaus r. : Daigai, 2017. - 208 p. : iliustr. - ISBN 978-9986-767-55-8.
 • Vilniaus mokytojų namai. – Vilnius, 2006. - [32] p. : iliustr.
 • Vilniaus mozaika : [eilėraščiai] / sudarytoja Vanda Šarkuvienė. - Vilnius : Vaga, 1982. - 89 p. : iliustr.
 • Vilniaus mūrai : [poezija] / sudarė Stasė Budrytė ir Leonardas Sauka. - Vilnius : Vaga, 1973. - 263 p.
 • Vilniaus namai archyvų fonduose / Vladas Drėma. - Kn. 1-13. - Vilnius: Kultūros paveldo institutas, 1998-2007. - ISBN 9986-420-18-0.
  Kn. 1. - 1998. - 239 p. : schem. - ISBN 9986-420-17-2.
  Kn. 2. - 1998. - 191 p. - ISBN 9986-420-24-5.
  Kn. 3. - 2000. - 196 p. : schem. - ISBN 9986-420-36-9.
  Kn. 4. - 2001. - 206 p. : schem. - ISBN 9986-420-40-7.
  Kn. 5. - 2002. - 211 p. : iliustr. - ISBN 9986-420-46-6.
  Kn. 6. - 2003. - 207 p. : iliustr. - ISBN 9986-420-49-0.
  Kn. 7. - 2003. - 197 p. : iliustr. - ISBN 9986-420-53-9.
  Kn. 8. - 2004. - 227 p. : iliustr. - ISBN 9986-420-56-3.
  Kn. 9. - 2005. - 206 p. - ISBN 9986-420-61-X.
  Kn. 10. - 2005. - 230 p. - ISBN 9986-420-64-4.
  Kn. 11. - 2005. - 200 p. : iliustr. - ISBN 9986-420-68-7.
  Kn. 12. - 2006. - 204 p. : iliustr. - ISBN 978-9986-420-70-5.
  Kn. 13. - 2007. - 236 p. : iliustr. - ISBN 978-9986-420-72-9.
 • Vilniaus našlaičių verksmas. „Mes, Vilniaus našlaitėliai, kreipiamės į Jumis broliai Amerikoje […] sekmadienį, lapkr. 4 d., 2 v. po pietų, Šv. Jurgio parap. svet. Bridgeporte, susieikime visi be skirtumo paminėti Vilniaus, pasitarti našlaičių reikalais …“ / Chicagos federacijos apskritis. - [JAV], [1928]. - [1] p. : vinj.
 • Vilniaus naujieji miestiečiai 1661-1795 metais : sąrašas / Agnius Urbanavičius. - Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2009. - 728 p. : faks. - ISBN 978-9955-847-19-9.
 • Vilniaus naujieji miestiečiai 1661-1795 m. / Agnius Urbanavičius. - Vilnius, 2005. - 383 p. : iliustr. - Lietuvos tūkstantmečio programos leidinys. - ISBN 9986-780-73-X.
 • Vilniaus naujieji miestiečiai 1663-1795 m. [Rankraštis] : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, istorija (05 H) / Agnius Urbanavičius. - Klaipėda, 2004. - 323 lap. : lent.
 • Vilniaus novelės / Vytautas Rimkevičius. - Vilnius : Vaga, 1981. - 383 p.
 • Vilniaus nuotraukos iš atrastų negatyvų : 1994 liepa : [Viena nuotr. iš parodos, vykusios Lietuvos aido galerijoje, 1994 spal. 20-27]. - Vilnius : Lietuvos aido galerija, 1994. - 1 iliustr. lap. : iliustr.
 • Vilniaus OMON-as: iki ir po viduržiemio : dokumentinė apybraiža / Zurabas Džavachišvilis. - Vilnius : Gairės, 2001. - 128 p., [8] iliustr. lap. - ISBN 9986-625-17-3.
 • Vilniaus paauglių socialinė santvarka: mokslininkės žvilgsnis į paauglių gyvenimo užkulisius = Vilnius adolescents social order: an outsiders look inside : etnografinis ir sociolingvistinis Vilniaus paauglių socialinių kategorijų ir stilistinių praktikų tyrimas : daktaro disertacijos santrauka : humanitariniai mokslai, filologija (04H) / Aurelija Čekuolytė ; Lietuvių kalbos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas. - Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2017. - 51 p. : iliustr., diagr.
 • Vilniaus padavimai / dailininkas Andrius Seselskas. - Vilnius : Nieko rimto, 2013. - 100 p. : iliustr. - Leid. parengtas pagal P. Vingio (Prano Žukausko) sudarytą knygą „Vilniaus padavimai“, 2-asis leid., 1991 m. - ISBN 978-609-441-160-1.
 • Vilniaus padavimai / sekdamas d-ru Zahorskiu parašė P. Vingis ; red. B. Bartusevičienė. - 2-asis leid. - Vilnius : Mintis, 1991. - 188 p. - ISBN 5-417-00518-5.
 • Vilniaus padavimai / [sekdamas d-ru Zahorskiu parašė P. Vingis]. - 2-asis fotografuot. leid. - Vilnius, 1990. - 230 p.
 • Vilniaus padavimai / sekdamas d-ru Zahorskiu parašė P. Vingis [Pranas Žukauskas]. - Kaunas, 1931. - 230 p.
 • Vilniaus paminklai = Vilnius monuments : kaitos istorija. - [Vilnius] : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2012. - 255 p. : iliustr. - ISBN 978-609-447-061-5.
 • Vilniaus, Panevėžio miestų ir gretimų rajonų įmonių mokslinės-techninės informacijos ir propagandos darbuotojų seminaro, įvykusio 1962 m. spalio mėn. 23 ir 24 d. rekomendacijos. - Vilnius : Resp. moksl.-techn. inform. ir prop. in-tas, 1962. - 27 p.
 • Vilniaus parduotuvės = Торговля в Вильнюсе : reklaminis prospektas. - Vilnius : LTSR prekybos ir pramonės rūmai, 1987. - [16] p. : iliustr.
 • Vilniaus pasveikinimas = Gratulatio Vilnae : XVI-XVIII amžiaus [poezijos] tekstų rinkinys. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001. - 500 p., [32] faks. lap. - ISBN 9955-475-00-5.
 • Vilniaus pašto ryšiai (1944-1974 metai). - Vilnius : Periodika, 1975. - 52 p. : iliustr.
 • Vilniaus paveikslų galerija : [informacinis leidinys] / [J. Maceika]. - Vilnius : LTSR dailės muziejus, 1967. - 13 p. : iliustr.
 • Vilniaus paveikslų galerijos paslaptys : [edukacinis leidinys]. - Vilnius : Lietuvos dailės muziejus, [2015]. - [20] p. : iliustr. - ISBN 978-609-426-072-8.
 • Vilniaus pavergimo minėjimo 1933.X.8 : programa. - Riga, 1933. - 1 lap.
 • Vilniaus pedagoginio instituto reguliaminas. - Vilnius, 1942. - 39 p.
 • Vilniaus pedagoginio instituto reguliaminas : [veikia nuo 1939 m. rugpjūčio mėn. 1 d.]. - Vilnius, 1940. - 20 p.
 • Vilniaus pedagoginio universiteto iškiliausi sportininkai / Povilas Karoblis. - Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008. - 139 p. : iliustr., portr. - ISBN 978-9955-20-365-0.
 • Vilniaus pedagoginio universiteto iškiliausi sportininkai ir treneriai / Povilas Karoblis. - 2008. - 389 p. : iliustr., portr. - ISBN 978-9955-20-388-9.
 • Vilniaus pedagoginio universiteto statutas. - [Vilnius : VPU l-kla, 2000]. - 28 p.
 • Vilniaus pedagoginio universiteto studentų-savanorių kuopa 1991-1996 metais : dvidešimtmetį minint / Albertas Daugirdas. - Vilnius : Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2011. - 151 p. : iliustr., faks., portr. - ISBN 978-9955-423-98-0.
 • Vilniaus pedagoginio universiteto studentų sportas. - Vilnius : VPU Gamtos m. fak., 1999. - 123 p. : iliustr., portr.
 • Vilniaus pedagoginis institutas. - Vilniaus, 1942. - 64 p. : iliustr.
 • Vilniaus pedagoginis universitetas = Vilnius Pedagogical University. - Vilnius : Pedagoginis universitetas, 2002. - 52 p. : iliustr.
 • Vilniaus pedagoginis universitetas, 1935-2005. - Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2005. - 108 p. : iliustr. - ISBN 9955-20-033-2.
 • Vilniaus pedagoginis universitetas : (1935-1995 metai). - Vilnius : VPU, 1995. - 234 p. : iliustr. - ISBN 9986-519-30-6.
 • Vilniaus peizažai Lietuvos dailės muziejaus rinkiniuose : 2008 metų kalendorius. - [Vilnius : Darbas, 2007]. - [5] lap. : iliustr.
 • Vilniaus peizažas : fotografo kelionės / Jan Bułhak ; iš lenkų kalbos vertė Stanislovas Žvirgždas. - Vilnius : Vaga, [2006]. - 103 p. : iliustr. - ISBN 5-415-01929-4.
 • Vilniaus pilies bokštas : [informacinis leidinys]. - Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 1995. - [22] p., : iliustr. - ISBN 9986-9047-4-9.
 • Vilniaus pilies kokliai (XVI-XVII a.) = Изразцы Вильнюсского замка (XVI-XVII вв.) / A. Tautavičius. - Vilnius : Mintis, 1969. - 48 p. : iliustr.  
 • Vilniaus pilies muziejus. - Vilnius, 1986. - 1 lankstinys (8 p.).
 • Vilniaus pilies muziejus / J. Puipienė. - Vilnius : Mintis, 1970. - [32] p. : iliustr.
 • Vilniaus Pilies skersgatvis / Vytautas Levandauskas. - Vilnius : Mintis, 1980. - 75 p. : iliustr.
 • Vilniaus pilis / Eduardas Budreika. - Vilnius : Mintis, 1977. - 48 p. : iliustr. - (Sąjunginės reikšmės architektūros paminklai Lietuvos TSR).
 • Vilniaus pilis senosiose fotografijose. - Vilnius, 1995. - 60 p. - ISBN 9986-9047-3-0.
 • Vilniaus pilių valstybinis kultūrinis rezervatas. - [Vilnius : Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija, 2008]. - 1 lankstinys (8 p.) : iliustr., žml.
 • Vilniaus pilių valstybinis kultūrinis rezervatas - Baltijos kelio pradžia, 1989-08-23. - Vilnius : Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija, [2008]. - 1 lankstinys (6 p.) : iliustr.
 • Vilniaus pilys : vadovas. - [Vilnius] : D-ja Pilis, [2002]. - 28 p. : iliustr., žml. - ISBN 9955-9320-1-5.
 • Vilniaus pilys : istorija, statyba, architektūra / Napaleonas Kitkauskas. - 2-oji patais. ir papild. laida. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2012. - 312 p. : iliustr., faks., plan. - ISBN 978-5-420-01716-6.
 • Vilniaus pilys : statyba ir architektūra / Napoleonas Kitkauskas. - Vilnius : Mokslas, 1989. - Vilnius : Mokslas, 1989. - ISBN 5-420-00172-1.
 • Vilniaus pirkliai XIX amžiuje: statusas, veikla, galimybės / Aelita Ambrulevičiūtė. - Vilnius : Vilniaus universitetas, 2016. - 437 p. : iliustr., faks. - ISBN 978-609-459-790-9.
 • Vilniaus pirkliai žydai 1801-1861 metais = Vilnius Jews merchants, 1801-1861 : (sąrašas) / Aelita Ambrulevičiūtė. - Vilnius : Žydų kultūros ir informacijos centras, 2012. - 315 p. : iliustr. - ISBN 978-609-95101-5-6.
 • Vilniaus planas : [įmonės] veiklos apžvalga ir ateities perspektyvos. - [Vilnius : Kredolinė, 2003]. - 32 p. : iliustr., žml. - ISBN 9955-9536-6-7.
 • Vilniaus planetariumui 20 metų : informacinis leidinys. - Vilnius, 1982. - 1 lankstinys (8 p.).
 • Vilniaus plėtra XIV-XVII a. / Kęstutis Katalynas. - Vilnius, 2006. - 207 p. : iliustr. + 3 žml. lap. - Lietuvos tūkstantmečio programos leidinys. - ISBN 9986-23-127-2.
 • Vilniaus plovas : romanas / Regimantas Dima. - Vilnius : Tyto alba, 2015. - 255 p.
 • Vilniaus pokeris : [romanas] / Ričardas Gavelis. - 5-oji laida. - Vilnius : Tyto alba, 2016. - 526 p. - ISBN 978-9986-16-177-6.
 • Vilniaus pokštai : [eilėraščiai, parodijos, epigramos] / Benediktas Medvedevas. - Biržai [i.e. Utena] : Utenos spaustuvė, 2012. - 174 p. - ISBN 978-9955-35-119-1.
 • Vilniaus policija, 2003 : [informacinis leidinys]. - Vilnius : Vilniaus miesto vyriausiasis policijos komisariatas, [2003]. - 24 p. : iliustr.
 • Vilniaus politechnikumas : [jubiliejinis leidinys 50-mečio proga]. - Vilnius, 1972. - 87 p.
 • Vilniaus polonezas Lietuvai : tapybos ir dokumentinės fotografijos parodos katalogas, skirtas M.K. Oginskio 250-osioms metinėms / [sudarė Arūnė Tornau]. - Vilnius : Petro ofsetas, 2015. - 33 p. : iliustr., portr. - ISBN 978-609-420-433-3.
 • Vilniaus požemiuose / J. Bulota, R. Šalūga. - Vilnius, 1960. - 101 p. : iliustr.
 • Vilniaus pranciškonų kankiniai ir jų kultas XIV-XX a. = Fratres minores martyres Vilnenses eorumque cultus saec. XIV-XX : (istorinė studija ir šaltiniai) / Darius Baronas. - Vilnius : Aidai, 2010. - 724 p. : iliustr., faks. - ISBN 978-9955-656-94-4.
 • Vilniaus prekyvietėse parduodamieji grybai; : Kai kuri Vilniaus srities augalų rūšių neįprasta žiedų spalva / J. Movšovičius. - [S.l.], 1936. - [6] p. - Atsp. iš : Gamta 1940, Nr. 1.
 • Vilniaus priešgaisrinė apsauga - 01 : [Vilniaus m. I-SSPD - 194 metai : informacinis leidinys]. - Vilnius : Vilspa, 1996. - [12] p., įsk. virš. : iliustr.
 • Vilniaus prizas jauniesiems grafikams ir fotografams = Вильнюсский приз молодым графикам и фотографам : grafika, fotografija : [parodos katalogas, 1991, spalis]. - Vilnius : Lietuvos dailės parodų direkcija, 1991. - [85] p. : iliustr.
 • Vilniaus problema ir kaip ją spręsti / Kazys Pakštas. - Kaunas , 1935. - 30, 7 p. : žml.
 • Vilniaus problema : paskaita 1938 m. spalių mėn. 9 d. paminėti. - Vilkaviškis, 1938. - 8 p.
 • Vilniaus problemos esmė / J. Papečkys. - Kaunas, 1937. - 19 p. - Atsp. iš: Mūsų Vilnius.
 • Vilniaus psichiatrijos klinikos istorija ir gydytojų mokslinė veikla 1903-1993 m. : psichiatrų mokslinės konferencijos, įvykusios 1993 m. gruodžio 17 d., medžiaga. - Vilnius : LR SM, 1993. - 111 p.
 • Vilniaus rajono sakralinis paveldas = Sakralne dziedzictwo rejonu wileńskiego / Henryk Mažul ; vertėjos: Kristina Kaminska (lietuvių k.), Beata Mažul (anglų k.)]. - Vilnius, 2009]. - 115 p. : iliustr. - ISBN 978-9986-542-40-7.
 • Vilniaus rajono savivaldybės gyventojai ir būstai : [Lietuvos Respublikos gyventojų ir būstų 2001 m. visuotinio surašymo rezultatai]. - Vilnius : Statistikos departamentas, 2004. - 57 p. - ISBN 9955-588-62-4.
 • Vilniaus rajono telefono abonentai 92. - Vilnius : Ryšių skaičiavimo centro inform. leidyb. grupė Infra, 1992. - 236 p.
 • Vilniaus raktas : [garbės ženklo blankai]. - Kaunas : Draugija Vilniaus kraštui remti, 1940. - [10] lap. : iliustr.
 • Vilniaus raktas : jo tikslas ir reikšmė. - Kaunas : Draugija Vilniaus kraštui remti, 1940. - 84 p., [8] iliustr. lap.
 • Vilniaus regioniniai parkai : [atgyja, vilioja, dabina] / Rūta Baškytė, Paulius Kavaliauskas. - Vilnius : [Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija], 2002. - 84 p. : iliustr., žml. - ISBN 9955-452-54-4.
 • Vilniaus reikalu Amerikos Lietuvoje / M. Biržiška. - Kaunas : Spaudos fondas, 1940. - 384 p. : iliustr., portr.
 • Vilniaus reikšmė Lietuvai / Gaižutis Vladas. - Kaunas, 1929. - 84 p.
 • Vilniaus restauratorių darbai. - Vilnius, 1984. - 30 p.
 • Vilniaus restoranai, kavinės, valgyklos : [reklaminis prospektas]. - Vilnius, 1986. - 27 p.
 • Vilniaus ripka : lietuvio kilniai sielai įsigyventi gražiame kūne / Karolis Dineika. - [Kaunas] : Vyr. št. karo mokslo valdybos leidinys, 1926. - 72 p. : iliustr.
 • Vilniaus rytojaus“ … kalendorėlis.  - Vilnius : [„Vilniaus rytojaus“ redakcija], 1935-1937.
  1935 metams. - 1935. - [4] p. : vinj.
  1936 metams. - 1936. - [4] p. : vinj.
  1937 metams. - 1937. - [4] p. : vinj.
 • Vilniaus Romos katalikų dvasinė akademija 1833-1842 metais: organizacija ir veikla : humanitarinių mokslų srities istorijos krypties daktaro disertacijos tezės / Vytautas Jogėla ; Lietuvos istorijos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas. - Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 1995. - 16 p.
 • Vilniaus Rotary klubas, 1940-2010 = Vilnius Rotary Club, 1940-2010 : jubiliejinis leidinys – 70 metų nuo Vilniaus Rotary klubo įkūrimo. = Vilnius, 2010. - 198 p. : iliustr., faks. - ISBN 978-9955-9342-8-8.
 • Vilniaus rotušė / Stasys Samalavičius. - 2-asis patais. leid. - [Vilnius] : Vilniaus rotušė, [2006]. - 104 p. : iliustr., faks. - ISBN 9955-9920-0-X.
 • Vilniaus rotušė / Stasys Samalavičius. - Vilnius : Mintis, 1981. - 55 p., [8] iliustr. lap. - (Lietuvos TSR kultūros paminklai).
 • Vilniaus rūbas : romanas / Petr. Tarulis. - New York ; London : Nida, 1965. - 495 p. - (Nidos knygų klubo leidinys ; Nr. 60).

© 2012- vilnius-lt.weebly.com | El.paštas: vilnius.wiki@gmail.com | Sukurta 2012 gegužės 2 d.
Atnaujinta 2018 kovo 3 d.

Reach out

Find us at the office

Exel- Frazzitta street no. 61, 44925 Kingston, Norfolk Island

Give us a ring

Jovanny Boeding
+23 274 947 142
Mon - Fri, 10:00-21:00

Tell us about you