ประเทศไทยมีนโยบายสนับสนุนการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมในธุรกิจพลังงาน
โครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงนี้จัดทำขึ้นเผยแพร่ให้สาธารณะใช้เพื่อการอ้างอิง มิใช่ราคาซื้อขายที่ภาครัฐกำหนด

Thailand has a policy to support free and fair competition in energy business.
This retail price structure is only for public reference; it is not the government control price.

Price Structure of Petroluem Product in Bangkok (Sample Table)

sample

Entries are made for official working day only

ชื่อไฟล์

ไฟล์แนบ

ขนาดไฟล์

วันที่ประกาศ

โครงสร้างราคาขายปลีกน้ำมัน 2 กันยายน 2564

0.05 MB

วันพฤหัสบดี, 02 กันยายน 2564

โครงสร้างราคาขายปลีกน้ำมัน 1 กันยายน 2564

0.05 MB

วันพุธ, 01 กันยายน 2564

โครงสร้างราคาขายปลีกน้ำมัน 31 สิงหาคม 2564

0.05 MB

วันอังคาร, 31 สิงหาคม 2564

โครงสร้างราคาขายปลีกน้ำมัน 30 สิงหาคม 2564

0.05 MB

วันจันทร์, 30 สิงหาคม 2564

โครงสร้างราคาขายปลีกน้ำมัน 27 สิงหาคม 2564

0.05 MB

วันศุกร์, 27 สิงหาคม 2564

โครงสร้างราคาขายปลีกน้ำมัน 26 สิงหาคม 2564

0.05 MB

วันพฤหัสบดี, 26 สิงหาคม 2564

โครงสร้างราคาขายปลีกน้ำมัน 25 สิงหาคม 2564

0.05 MB

วันพุธ, 25 สิงหาคม 2564

โครงสร้างราคาขายปลีกน้ำมัน 24 สิงหาคม 2564

0.05 MB

วันอังคาร, 24 สิงหาคม 2564

โครงสร้างราคาขายปลีกน้ำมัน 23 สิงหาคม 2564

0.05 MB

วันจันทร์, 23 สิงหาคม 2564

Reach out

Find us at the office

Exel- Frazzitta street no. 61, 44925 Kingston, Norfolk Island

Give us a ring

Jovanny Boeding
+23 274 947 142
Mon - Fri, 10:00-21:00

Tell us about you