Toelichting van Lard Friese, voorzitter Raad van Bestuur

De eerste helft van 2020 was uitdagend met een onderliggend resultaat voor de Groep dat daalde met 31% tot

700 miljoen euro. Het resultaat in de Verenigde Staten werd beïnvloed door de lagere rente en ongunstige sterftecijfers, die deels het gevolg zijn van het COVID-19 virus. Het resultaat van de overige bedrijfsonderdelen bleef goed op peil, door onder meer lagere kosten.

Operationeel gezien hebben we de gevolgen van de pandemie goed kunnen opvangen. De dienstverlening aan onze klanten hebben we op een hoog niveau kunnen handhaven doordat we ons met succes aan de omstandigheden hebben aangepast, en onze service en steun aan klanten en zakenpartners digitaal hebben ingevuld. Ik ben trots op onze medewerkers, die in deze uitzonderlijke omstandigheden zo goed hebben gepresteerd en duidelijk hebben laten zien hoeveel waarde ze hechten aan de dienstverlening richting onze klanten.

Commercieel gezien vormden de lockdowns een uitdaging, met name voor de verkoop en dienstverlening via tussenpersonen. Om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn, kijken we voortdurend of we ons aanbod van diensten en producten moeten aanpassen en doen we steeds meer zaken virtueel. Digitale dienstverlening – zoals onze samenwerkingsovereenkomst in China om producten online aan te bieden – verloopt goed onder de huidige omstandigheden. Ons hypotheekbedrijf in Nederland heeft opnieuw erg goed gepresteerd met een hypotheekproductie van meer dan vijf miljard euro. Bij verschillende van onze activiteiten waarvoor we een beheervergoeding ontvangen – waaronder het digitale platform in het VK – zien we dat meer klanten bij ons blijven, terwijl we bij Asset Management een netto-instroom van vermogen van derden zagen.

Tijdens de pandemie ben ik benoemd tot CEO van Aegon. Het is mijn ambitie, en die van mijn managementteam, om Aegon om te vormen tot een meer doelgerichte en uitstekend presterende groep met een uitgebalanceerde portefeuille aan activiteiten, die betrouwbare vrije kasstromen genereert en aandeelhouders houdbare en aantrekkelijke rendementen biedt. Ik ben mij ervan bewust dat het bedrijf daar op dit moment nog niet is en dat het tijd zal kosten om dit te realiseren.

We richten ons op vier terreinen om deze ambitie waar te maken: versterking van de balans, zorgen voor een meer gedisciplineerde managementcultuur, efficiencyverbeteringen, en een sterkere strategische focus. We hebben de eerste stappen gezet op deze terreinen en de komende tijd zullen er meer maatregelen volgen.

Aegons kapitaalpositie is over het algemeen tevredenstellend, zoals blijkt uit onze Solvency II en RBC ratios. Echter, het is nog heel onzeker wat de komende tijd de economische invloed van de COVID-19 pandemie zal zijn. Ook verwachten we aanhoudend ongunstige sterftecijfers in de tweede helft van 2020, aangezien het dagelijkse aantal infecties in de VS hoog blijft. Dit heeft bijgedragen aan ons besluit om de voor de tweede helft van dit jaar voorgenomen dividendbetaling door ons bedrijf in de VS aan de Groep niet te effectueren. Bovendien vinden we onze schuldpositie en de volatiliteit van onze kapitaalratios te hoog. Daarom zullen we maatregelen nemen om onze balans te versterken, onze schuldpositie te verlagen en het risicoprofiel van de onderneming te verbeteren om zo de volatiliteit te verminderen.

In dit verband kondigen we vandaag een aantal maatregelen aan. Ten eerste zullen we het slotdividend over 2019 niet uitkeren. Ten tweede herijken we het interimdividend van een niveau van 15 eurocent per aandeel afgelopen jaar naar 6 eurocent in 2020. We verwachten dat dit herijkte dividend ruim gedekt wordt door de vrije kasstromen, zelfs in gematigde stress scenarios. In de toekomst worden dividend en andere mogelijkheden om kapitaal terug te geven aan aandeelhouders volgens de gebruikelijke governance gebaseerd op een reguliere beoordeling van de financiële positie van de onderneming. Ten derde zal de vrije kasstroom die niet nodig is voor het dividend en holdingkosten, vooralsnog worden gebruikt om de schuldpositie af te bouwen en de balans te versterken. Ten vierde hebben we de belangrijkste aannames voor ons Amerikaanse bedrijf sterk gewijzigd als onderdeel van onze jaarlijkse herziening.

Herijking van het dividend voor aandeelhouders is geen gemakkelijk besluit. We realiseren ons dat dit bedrijf op termijn in staat zou moeten zijn om een hoger dividend te genereren, en we zijn van mening dat dat ook kan. Voor het moment is dit echter het juiste dividendniveau, dat ons in staat stelt onze schuldpositie te verlagen, het risicoprofiel van het bedrijf te verbeteren en goed door de COVID-19 pandemie heen te komen. We zijn plannen aan het uitwerken om de operationele prestaties van het bedrijf te verbeteren en de vrije kasstromen te vergroten. Als we deze plannen de komende jaren met succes uitvoeren, creëren we een uitgangspositie voor de onderneming waarin het meer kapitaal kan teruggeven aan aandeelhouders in de vorm van dividenden en het inkopen van aandelen.

Reach out

Find us at the office

Exel- Frazzitta street no. 61, 44925 Kingston, Norfolk Island

Give us a ring

Jovanny Boeding
+23 274 947 142
Mon - Fri, 10:00-21:00

Tell us about you