ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

มูลค่าหน่วยลงทุน

เปลี่ยนแปลง

+0.08950.9500 %

ราคาขาย

9.6537 บาท

ราคารับซื้อคืน

9.5109 บาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

21,012,024,391.89 บาท

จำนวนเงินทุนโครงการ

35,000 ล้านบาท

วันจดทะเบียนกองทุน

4 พฤศจิกายน 2552

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล

จ่ายปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง

​Bloomberg​ Ticker

KSCHINA:TB

รอบการพิจารณาปันผล

ทุกสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และ พฤศจิกายนของทุกปี

Bloomberg Ticker à¸à¸­à¸‡à¸—ุนหลัก​

JPMCIAU:LX

ประเภทกองทุน

• กองทุนรวมตราสารทุน  

• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund 

• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ​นโยบายการลงทุน
เหมาะสำหรับใคร

• ผู้ลงทุนที่เชื่อมั่นในการเติบโตของเศรษฐกิจจีน และต้องการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นจีน 

• ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน 

• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ 

• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป

• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ 

• กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ตั้งถิ่นฐานหรือดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในจีน รวมถึงหุ้นจีน A-shares â€‹

​​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6

ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด

ข้อมูล

การซื้อหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.

การขายคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

500 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

500 บาท​

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน

500 บาท

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ

50 à¸šà¸²à¸—​

วันที่ประกาศ NAV

T+2 à¸§à¸±à¸™à¸—ำการ

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+4 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)

ช่องทางการซื้อขาย

 • ​     â€‹K-My Funds​​
   • ธนาคารกสิกรไทย
   • ​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น

    (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม

รายละเอียด

การจัดการ

ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี

​ผู้ดูแลผลประโยชน์

ไม่เกิน 0.1605% ต่อปี

นายทะเบียน

ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี​

อื่น ๆ

ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม

รายละเอียด​

​การขาย

เก็บจริง 1.50%

การรับซื้อคืน

ไม่เกิน 1.50%

การซื้อขายหลักทรัพย์

ไม่มี

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่า​ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​

​
​

ดาวน์โหลดเอกสาร

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-CHINA-A(D) -11.06% -13.78% -19.59% -1.36% -2.47% 3.57% 4.69% 3.85%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -8.67% -10.74% -17.08% 1.19% 7.84% 10.45% 8.68% 7.05%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31/08/2564 9.5109 +0.0895|0.9500 % 9.6537 9.5109 21,012,024,391.89
30/08/2564 9.4214 +0.0380|0.4050 % 9.5628 9.4214 20,785,585,529.14
27/08/2564 9.3834 -0.0178|0.1893 % 9.5243 9.3834 20,689,092,805.97
26/08/2564 9.4012 -0.1630|1.7043 % 9.5423 9.4012 20,663,829,383.03
25/08/2564 9.5642 -0.0026|0.0272 % 9.7078 9.5642 20,942,897,094.33
24/08/2564 9.5668 +0.3706|4.0299 % 9.7104 9.5668 20,915,662,996.83
23/08/2564 9.1962 +0.1650|1.8270 % 9.3342 9.1962 20,059,259,157.89
20/08/2564 9.0312 0.0000|0.0000 % 9.1668 9.0312 19,663,640,037.05

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
22 01/06/2564 14/06/2564 0.2000
21 01/03/2564 15/03/2564 0.2000
20 30/11/2563 16/12/2563 0.2000
19 02/12/2562 13/12/2562 0.2000
18 28/02/2562 14/03/2562 0.2000

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา

ประกาศ

ข่าวสาร

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา

Reach out

Find us at the office

Exel- Frazzitta street no. 61, 44925 Kingston, Norfolk Island

Give us a ring

Jovanny Boeding
+23 274 947 142
Mon - Fri, 10:00-21:00

Tell us about you